Crystal consult d.o.o.
Crystal consult d.o.o. - edukacije

Podaci o edukaciji

 • Datum početka 18/03/2024
 • Vrijeme početka 08:00
 • Datum završetka 22/03/2024
 • Vrijeme završetka 16:30
 • Lokacija Narodnog preporoda 4, Šibenik

Izobrazba za certifikat u području javne nabave

Naziv programa: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Datum održavanja: od 18.3. do 22.3.2024.

Lokacija: RRA ABC Šibenik, Narodnog preporoda 4, Šibenik

Cijena po osobi: 500,00 EUR

*Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Predavači

  • Smiljana Bezić, dipl.iur.
  • Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.
  • Danira Zanki, mag.oec.

Raspored predavanja po danima

Prvi dan – ponedjeljak, 18.3.2024.

Vrijeme Opis
8:00 – 8:15 Prijava
8:15 – 11:15
(4 sata)
– Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
– Načela javne nabave
– Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
– Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
11:15 – 11:30 Pauza
11:30 – 13:45
(3 sata)
– Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
– Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
– Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
13:45 – 14:30 Ručak
14:30 – 16:45
(3 sata)
– Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima

 • Početak i odabir postupka javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Ograničeni postupak javne nabave
Predavači Smiljana Bezić, dipl.iur.
Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Drugi dan – utorak, 19.3.2024.

Vrijeme Opis
8:00 – 10:15
(3 sata)
– Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima

 • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje
 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Posebni režimi nabave
10:15 – 10:30 Pauza
10:30 – 12:45
(3 sata)
– Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

 • Okvirni sporazum
 • Dinamički sustav nabave
 • Elektronička dražba
 • Elektronički katalog
 • Sustav kvalifikacije
12:45 – 13:30 Ručak
13:30 – 16:30
(4 sata)
– Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
– Sukob interesa
– Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)
– Objave i statistička izvješća
Predavači Smiljana Bezić, dipl.iur.
Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Treći dan – srijeda, 20.3.2024.

Vrijeme Opis
8:00 – 10:15
(3 sata)
– Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata
– Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima

 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
 • ESPD obrazac

– Kriterij za odabir ponude – ENP

10:15 – 10:30 Pauza
10:30 – 12:45
(3 sata)
– Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (II DIO)

 • Oblik i sadržaj
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • Objave javne nabave
12:45 – 13:30 Ručak
13:30 – 16:30
(4 sata)
– Ponuda – s praktičnim primjerima (I DIO)

 • Oblik i sadržaj
 • Zaprimanje i otvaranje
Predavači Smiljana Bezić, dipl.iur.
Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Četvrti dan – četvrtak, 21.3.2024.

Vrijeme Opis
8:00 – 10:15
(3 sata)
– Postupak pregleda i ocjene ponuda
– Provedba postupka javne nabave: simulacija objave postupka i izrada ESPD obrasca
10:15 – 10:30 Pauza
10:30 – 12:45
(3 sata)
– Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
– Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
12:45 – 13:30 Ručak
13:30 – 16:30
(4 sata)
– Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
– Predstavljanje mrežnih stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
– Primjeri iz prakse žalbenog postupka: primjeri žalbi i odgovor naručitelja na žalbu te studije slučaja s prikazom rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Predavači Smiljana Bezić, dipl.iur.
Nedjeljko Kegalj, dipl.iur.

Peti dan – petak, 22.3.2024.

Vrijeme Opis
8:00 – 10:15
(3 sata)
– Simulacija ispita
10:15 – 10:30 Pauza
10:30 – 12:45
(3 sata)
– Odgovori na testna pitanja
12:45 – 13:30 Ručak
13:30 – 16:30
(4 sata)
– Održiva i zelena javna nabava
Predavač Danira Zanki, mag.oec.

 

Nakon što polaznici odslušaju nastavni program od 50 sati dobiti će potvrdu temeljem koje mogu prijaviti ispit za stjecanje certifikata.
Polaznici programa samostalno odlučuju žele li polagati državni ispit i time steći certifikat za specijalistu javne nabave.

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe:

Pravnoj osobi Crystal consult d.o.o., Split, Stobrečka 15, OIB:47457997719, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave“.
Rješenje je izdano 1.07.2021. KLASA: UP/I-406-01/21-01/03, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 na rok od tri godine.
U Registru nositelja programa, ovlaštenje je registrirano po evidencijskim brojem 88.

Satnica predavanja i metodologija rada

Nastavni program je u trajanju od 50 nastavnih sati, pri čemu se nastavnim satom smatra izvođenje nastave (predavanja) u trajanju od 45 minuta.
Predavanja su pripremljena u formi Power point prezentacije, te se projektiraju na LCD projektoru.
Minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom obavezno se provodi kroz vježbe, studije slučaja i primjere iz prakse.