Crystal consult d.o.o.

Javna nabava za naručitelje

Javnim naručiteljima (državna tijela RH, državne agencije i uredi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, lokalne i regionalne agencije i uredi, pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu i Sektorski naručitelji) kao obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi, nudimo usluge:

  • Pripremu i provedbu jednostavne nabave
  • Pripremu i provedbu svih vrsta postupka javne nabave
  • Izradu Plana nabave i Registra ugovora
  • Izradu Internog akta o nabavi do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 za radove
  • Savjetovanje prije početka projekta (ex ante evaluacija), tijekom provedbe projekta (ex post evaluacija) ili nakon provedbe projekta
  • Savjetovanje u postupcima javne nabave
  • Savjetovanje u žalbenim postupcima (DKOM i VUS)
  • InHouse edukacija iz područja javne nabave
Crystal consult d.o.o. - Javna Nabava za naručitelje
Potrebno Vam je više informacija?

Kontaktirajte nas putem obrasca